خدمات

مشتریان

درباره ما

امروز شاردین آفرین بزرگ با استفاده ازاین نام سرافراز بعنوان یکی از پیشروترین شرکتهای بازرسی بین المللی با ملیت ایرانی با تکیه بر ارزشهای ایرانی ، اسلامی  و با استفاده از آخرین  اطلاعات  علمی و استانداردهای ملی و بین المللی در میان همگنان خویش در پهنه تجارت جهانی سر برافراشته  و منشور اخلاقی و مدیریتی خود را سرلوحه ارائه خدمات بازرسی قرار داده و براساس این منشور امانت داری، مشتری مداری، بهبود مستمر ، کرامت انسانی، سرعت و دقت را از اصول اساسی فعالیتهای این شرکت می داند.

اگرچه بازوی ستبر قابلیت ها و توانمندی های  علمی ، فنی و مهندسی شرکت به یمن استفاده از بهترین کارشناسان و بازرسان ایرانی و غیر ایرانی در داخل و خارج از قلمرو جغرافیائی کشور و استفاده از آخرین اطلاعات علمی و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی شرکت را در میان رقبا در سراسر عالم ممتاز ساخته، اما راز رستگاری و موفقیت این شرکت در اصل، مرهون به کارگیری منشور اخلاقی و مدیریتی است.

محل قرار گيری شعار شرکت

آخرین نمونه کار ها

ادامه مطلب

آخرین اخبار

ادامه مطلب